Mala hidroelektrana “Osanica 4”

PO SVOJIM KARAKTERISTIKAMA NAJRENTABILNIJA ELEKTRANA NA RIJECI OSANICI.

Mala hidroelektrana “Osanica 4” je po svojim karakteristikama najrentabilnija elektrana na rijeci Osanici za koju je firma “Eco Energy” dobila koncesiju za izgradnju i izradila projektnu dokumentaciju. U hidroelektrani je uspostavljen sistem upravljanja koji je baziran na programibilnim logičkim kontrolerima i SCADA sistemu koji omogućava automatski rad elektrane bez posade, automatski i ručni rad sa posadom, daljinsko upravljanje i nadzor proizvoljnog mjesta modemskom vezom, daljinski nadzor putem GSM modema i dr.

Osnovne karakteristike hidroelektrane “Osanica 4”
Površina slivnog područja: 16,7 km²
Srednji godišnji proticaj: 0,520 km²
Instalisani proticaj: 0,700 m³/s
Iskoristivi proticaj za datu instalaciju: 0,334 m³/s
Stepen likvidnosti: 0,64
Kota gornje vode: 740,48 m.n.v.
Kota donje vode: 629,33 m.n.v.
Bruto pad: 111,15 m
Neto pad: 105,0 m
Instalisana snaga postrojenja: 0,630 MW
Moguća godišnja proizvodnja el.en.: 2,5 GW

Geografski položaj
Rijeka Osanica nalazi se u Goraždanskoj regiji i svojim tokom zahvata opštine Goražde i Foča. Rijeka Osanica nastaje spajanjem Trudanjskog potoka i potoka Trševina na koti 740 m.n.v. Ulijeva se u rijeku Drinu ispod sela Bogatići na koti 365 m.n.v kod mjesta Osanica. Ukupna dužina toka iznosi 16.750 m sa visinskom razlikom 375 m i prosječnim padom od 22,5 m/km. Na rijeci Osanici predviđena je izgradnja 5 malih hidroelektrana od kojih su dvije akumulacionoderivacionog tipa, sa ukupnom snagom od 3,5 MW i godišnjom proizvodnjom od 13,482 MWh.
Opis zahvata i dovodnih organa
To je protočna elektrana derivacionog tipa. Vodozahvat se nalazi na ušću potoka Trudanj i Trševina, kota 740 m.n.v, a strojara se nalazi na koti 629 m.n.v. Zahvatanje vode se vrši u dnu to jest „Tirolskim“ zahvatom sa taložnicom. Zahvaćena količina vode se nakon taložnice odvodi derivacionim armirano betonskim kanalom dužine 1536 m do vodostana. Iz vodostana zahvaćena količina vode se odvodi, ukopanim dovodnim GRP tlačnim cjevovodom dužine 290 m i prečnika 700 m, do strojare.
Elektro-mašinska i hidromehanička oprema
Usvojeno je rješenje sa jednim agregatom. Generatorski napon je 0,4kV. Spajanjem na elektroenergetsku mrežu je izvedeno spajanjem na 10 kV dalekovod preko transformatora. Turbina je horizontalna četveromlazna tipa Pelton. Turbinski regulator je elektro hidrauličnog tipa sa sljedećim funkcijama: upravljanje brzinom, upravljanje otvaranjem, upravljenje snagom, brzina upravljanja vođenja, zastoj u slučaju opasnosti, monitoring, uzbuna. Generator je trofazni asinhroni sa rotirajućom uzbudom, nominalnog napona 0,4 kV i nominalne snage 800 kVA, 750 o/min. Sistem upravljanja je baziran na programibilnim logičkim kontrolerima i SCADA sistemu koji je izveden na personalnom računaru.
Sistem upravljanja je koncipiran tako da omogućava: automatski rad elektrane bez posade, automatski i ručni rad sa posadom, daljinsko upravljanje i nadzor sa proizvoljnog mjesta modemskom vezom, običnom telefonskom linijom, sa računarom na kojem je instalisan SCADA, daljinski nadzor putem GSM modema, rad paralelno sa mrežom i izolovan rad. Mjerenje električne energije je predviđeno na srednjem naponu. U strojari je, zbog težine i gabarita elektromašinske opreme predviđena monošinska dizalica nosivosti 50 kN. Elektrana je uključena u distributivnu mrežu na dalekovod nazivnog napona 10 kV koji je od strojare udaljen 200m.
Preuzmite brošuru o hidroelektrani Osanica 4
BROŠURA PDF